Tổ chức thành công của Đại hội Công đoàn Ban QLDA Điện 1 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ chức thành công của Đại hội Công đoàn Ban QLDA Điện 1 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 21/4/2023, Đại hội toàn thể Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án Điện 1 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Đào Tuấn Chung tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Điện 1.